pl | en

Standardy organizacyjne

kultura bezpieczeństwa
systemy zarządzania

Otwartość, transparentność, wparcie oraz szczery feedback są punktem wyjścia dla naszych działań.
Budowanie środowiska wolnego od urazów jest procesem długim, wymagającym i czasochłonnym, niemniej wartym poniesionych sił i środków. Wdrożone w naszych organizacjach systemy zarządzania nastawione są na włączanie wszystkich uczestników procesu budowlanego, ale także pozostałych wykonawców czy wizytujących na gości w działania na rzecz bezpieczeństwa.

kultura bezpieczeństwa
wizyty partnerskie i wyższego kierownictwa

Każdy z projektów ustala i realizuje regularne przeglądy partnerskie w gronie przedstawicieli zamawiającego, zespołów generalnych wykonawców oraz firm podwykonawczych. Ustalenia z przeglądu są dokumentowane, z uzgodnionymi lub narzuconymi działaniami, terminami i dystrybuowane wśród wszystkich zainteresowanych stron.
Oprócz powyższego, inwestycje w trakcie realizacji są wizytowane przez wyższe kierownictwo.

arrow_back_ios
arrow_forward_ios
projektowanie i planowanie
projektowanie

Od bardzo wczesnego, bo już koncepcyjnego, etapu projektowania myślimy o bezpieczeństwie, biorąc pod lupę etap wznoszenia obiektów, ale także przykładając dużą wagę do bezpiecznego użytkowania oddawanych przez nas projektów. Aby się to zadziało angażujemy możliwie jak najwcześniej projektantów oraz przedstawicieli zespołów realizacyjnych, identyfikujemy ryzyka i szanse, szukamy optymalnych rozwiązań.

projektowanie i planowanie
zarządzanie ryzykami i szansami

Aspekty naszej działalności związane z BHP rozumiemy jako potencjalny lub rzeczywisty wpływ (pozytywny i negatywny) na środowisko i dobrostan ludzi.

Oceny ryzyka dokonujemy na różnych poziomach:

  • organizacyjnym – dotyczącym naszej działalności, identyfikując potrzeby i oczekiwania naszych interesariuszy czy też aspektów zrównoważonego rozwoju – bezpieczeństwa, środowiska czy zielonych rozwiązań;
  • operacyjnym – dotyczącym zarządzaniem ryzykiem na poziomie realizowanych inwestycji w tym przypadku proces oceny ryzyk i szans rozpoczynamy na etapie pozyskiwania gruntów, uwzględniając ryzyka z etapu projektowania czy w późniejszym czasie także z ich realizacji.
projektowanie i planowanie
kontraktacja

Jako zamawiający angażujemy się w proces zaopatrzenia. Nasi wykonawcy oceniani sią w zakresie BHP i Środowiska na etapie kontraktacji, a wymagania BHP i Środowiska są nieodłącznym załącznikiem do Umów. Dotyczy to przede wszystkim wykonawców na etapie realizacji budowy, z którymi odbywają się spotkania startowe z udziałem nadzoru budów, a w przypadku wykonawców kluczowych dla realizacji projektów lub też, których zakres prac oceniany jest jako wysokiego ryzyka, uczestniczy nasz przedstawiciel.

arrow_back_ios
arrow_forward_ios
raportowanie
wskaźniki

Nieustannie wkładamy wszelkie wysiłki na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa, higieny pracy oraz dobrostanu naszych pracowników i podwykonawców chcąc zapewnić im środowisko wolne od urazów.
W tym celu formułujemy i monitorujemy wskaźniki dotyczące m.in.:

  • realizacji programu szkoleń,
  • obecności nadzoru na projektach,
  • wizyt bezpieczeństwa czy zaangażowania wyższego kierownictwa,
  • zaangażowania przy kontraktowaniu nowych wykonawców
  • ilości incydentów i wypadków oraz ich ciężkości.

Zebrane informacje stają się przedmiotem analiz i formułowania dalszych działań.

kontakt
developers' alliance for sustainbility
e-mail: kontakt@developersalliance.pl
Arkadiusz Kielasiak - tel. +48 512 511 121
Łukasz Zagajewski - tel. +48 797 019 641
Łukasz Bartnicki - +48 885 982 154
Andrzej Czenczek - +48 885 998 166
© CobaltBlue